Rozwój działalności B+R firmy Elastolab Sp. z o. o. poprzez utworzenie i wyposażenie działu badawczo-rozwojowego firmy w niezbędną infrastrukturę, celem prowadzenia prac B+R nad innowacyjnym kompozytem elastomeru poliuretanowego oraz jego wykorzystaniem

Opis projektu
Elastolab Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój działalności B+R firmy Elastolab Sp. z o. o. poprzez utworzenie i wyposażenie działu badawczo-rozwojowego firmy w niezbędną infrastrukturę, celem prowadzenia prac B+R nad innowacyjnym kompozytem elastomeru poliuretanowego oraz jego wykorzystaniem” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Cele projektu
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej firmy Elastolab Sp. z o. o., który zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe w ramach przedmiotowego projektu:

  • zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej, na którą składają się maszyny i urządzenia niezbędne do utworzenia laboratorium badawczego firmy Elastolab Sp. z o. o.
  • zakup usługi remontowej pozwalającej Wnioskodawcy na dostosowanie najmowanej nieruchomości do prowadzenia prac badawczo rozwojowych,
  • zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia prac badawczych nad kompozytem elastomeru poliuretanowego oraz jego zastosowaniem, z wykorzystaniem zakupionej infrastruktury,
  • wzrost zatrudnienia na stanowiskach badawczo- rozwojowych.

Planowane efekty
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne — 2 256 440,60 PLN
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje — 1 szt.
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie — 1 szt.
Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej — 3 753 953,80 PLN
Liczba wspartych laboratoriów badawczych — 1 szt.


Wartość projektu
Całkowita wartość projektu — 4 081 502,85 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych — 3 318 295,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
Kwota dofinansowania — 1 825 062,25 PLN