Ogólne warunki sprzedaży

1 Postanowienia Ogólne
Poniższe Warunki Sprzedaży ważne są we wszystkich przypadkach dla klientów firmy ELASTOLAB Sp. z o. o. chyba, że postanowiono inaczej na podstawie indywidualnej umowy sprzedaży. Warunki te mogą zostać zmienione tylko w przypadku pisemnej zgody ELASTOLAB Sp. z o. o..

2 Katalogi, broszury i inne materiały reklamowe
ELASTOLAB Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w materiałach reklamowych, bez wcześniejszego uprzedzenia. W/w materiały publikowane są jedynie w celach informacyjnych. ELASTOLAB Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian kolorystyki, wzornictwa, wymiarów i funkcji prezentowanych wyrobów. Możliwe błędy w druku. Kopiowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie w/w materiałów bez pisemnej zgody ELASTOLAB Sp. z o. o. zabronione.

3 Oferty
Wszystkie podane oferty należy traktować jako zobowiązujące przez 14 dni od daty złożenia /chyba że oferta stanowi inaczej/. Oferty telefoniczne wymagają pisemnego potwierdzenia.
4 Zamówienia
Zamówienie jest traktowane jako ważne jeżeli zostaje złożone pisemnie lub osobiście w siedzibie firmy ELASTOLAB Sp. z o. o.. Każda prośba o zmianę zamówienia jest zależna od akceptacji firmy ELASTOLAB Sp. z o. o. i powinna być wysłana na piśmie. W każdym przypadku ELASTOLAB Sp. z o. o. jest upoważniony do zaakceptowania lub odrzucenia wspomnianej prośby o zmianę i obciążenia Klienta za ewentualne poniesienie kosztów powstałych lub związanych z tą zmianą.

5 Zastrzeżenia związane z realizacją
Zamówień. Wszystkie potwierdzenia zamówień są ważne z zastrzeżeniem wyłączenia ELASTOLAB Sp. z o. o. z powodu siły wyższej, takiej jak strajk, pożar, wojna, wojna domowa, restrykcje eksportowo – importowe, przeszkody w transporcie i inne. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z wyżej powstałych przyczyn firma ELASTOLAB Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

6 Terminy dostaw
Wcześniej ustalony termin dostawy liczy się od chwili przyjęcia od Klienta ostatecznych instrukcji i zamówień. Firma bierze na siebie odpowiedzialność za bezpośrednie i pośrednie straty dotyczące przekroczenia terminu realizacji zamówienia z winy ELASTOLAB Sp. z o. o.. Przekroczenia te nie zobowiązują kupującego do anulowania zamówienia, chyba że zachodzi przypadek wyjątkowego opóźnienia. ELASTOLAB Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji zamówienia, chyba że umowa stanowi inaczej.

7 Koszty transportu i ryzyko wysyłki
Koszty transportu urządzeń nie są wliczone w cenę towaru i są uzależnione od wysokości kwoty zamówienia i są ustalane indywidualnie. Dostawy następują każdorazowo bez rozładunku. Rozładunek i odpowiednie środki pomocnicze względnie osoby pomagające muszą być zorganizowane przez kupującego.

8 Ceny
W przypadku braku innych ustaleń obowiązują aktualne ceny cennikowe. W przypadku podwyżek cen surowców /stal, tworzywo sztuczne itd./ ELASTOLAB Sp. z o. o. zastrzega sobie zmianę cen po sporządzeniu cennika i katalogu. W przypadku gdy wzrost cen w porównaniu z ceną ważną na podstawie zatwierdzonego zamówienia lub oferty nastąpi przed uzgodnioną datą dostawy, ELASTOLAB Sp. z o. o. jest upoważniony do zmiany uzgodnionej ceny za uprzednim pisemnym powiadomieniem Klienta.

8 Płatności
Warunki płatności ustala oferta, potwierdzenie zamówienia lub faktura. W przypadku zwłoki w płatności, odsetki za kwotę zaległą są obliczane wg. oficjalnej stopy procentowej obowiązującej w Polsce. Ewentualne rabaty są wyliczane od ceny netto i nie obejmują usług, kosztów transportu i opakowań. Niespłacenie, w całości lub części, faktury /również w przypadku skargi lub sporu i bez wyjątku/ upoważnia ELASTOLAB Sp. z o. o. do rozwiązania /zakończenia/ innych zamówień lub umów w toku i/lub zawieszenia spodziewanych dostaw do czasu pełnej wpłaty należnej, nawet jeśli te zamówienia lub umowy w toku odnoszą się do transakcji innych niż tych związanych z niezapłaceniem.

10 Anulowanie, przesunięcie terminu realizacji, zwroty
Anulowanie i odwołanie dostawy może nastąpić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z ELASTOLAB Sp. z o. o.. Zwrot towaru może nastąpić wyłącznie po uzgodnieniu z działem handlowym i potrąceniu 25 % wartości netto danego zwrotu. Zwrotowi podlegają wyłącznie nieuszkodzone towary standardowe, zwrócone w całości, nie użyte. Towary sprowadzane na specjalne zamówienie i wykonane na specjalny wymiar, nie podlegają zwrotowi.

11 Odpowiedzialność za towar
ELASTOLAB Sp. z o. o. jest odpowiedzialny za uszkodzenia tylko w przypadku, gdy zostanie udowodnione, że szkoda powstała na skutek błędu popełnionego przez pracowników firmy. Za niewłaściwe obchodzenie i przechowywanie towaru winę ponosi kupujący. ELASTOLAB Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za złe zastosowanie, zamontowanie i użytkowanie wyrobu zakupionego przez klienta. W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie instrukcji montażowych i konserwacyjnych.

12 Gwarancja, reklamacje
Wszelkie reklamacje związane ze stanem produktu lub realizacją dostawy będą akceptowane i rozpatrywane jeśli są wyraźnie wskazane na piśmie zgodnie z warunkami gwarancji i potwierdzone dokumentem zakupu. Warunki gwarancji dostępne są na stronie firmy lub udostępniane są na życzenie klienta. W przypadku słusznej reklamacji ELASTOLAB Sp. z o. o. wymieni lub naprawi produkt zgodnie z warunkami gwarancji. Wszelka inna dalsza odpowiedzialność ELASTOLAB Sp. z o. o. za bezpośrednią lub powstałą w wyniku reklamacji stratę klienta, jest wykluczona. W momencie odbioru dostawy kupujący /odbierający/ ma obowiązek sprawdzić w obecności kuriera lub przedstawiciela firmy transportowej stan przesyłki co do jakości oraz ilości. Wszelkie braki ilościowe lub uszkodzenia musza być odnotowane na dokumencie przewozowym lub innym potwierdzeniu odbioru jak również na sporządzonym w obecności kuriera lub przedstawiciela firmy transportowej protokole szkody z podpisami wszystkich wymienionych stron pod rygorem utraty roszczenia. Wszelkie ewentualne skargi związane z jakością i ilością produktów powinny być wysłane w przeciągu 10 dni od daty dostawy produktu i powinny wskazywać kod i opis produktu oraz numer faktury lub potwierdzenia odbioru.


WARUNKI GWARANCJI
Wszystkie towary oferowane w firmie ELASTOLAB Sp. z o. o. są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa (wydłużenia okresu gwarancyjnego) od tej reguły są wyraźnie zaznaczone w opisie produktu. Gwarancja dotyczy wad ukrytych w zakupionych produktach. Nie należy poddawać zakupionego sprzętu uszkodzeniom mechanicznym / rozcinanie, nacinanie, podpalanie/. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty procedury pokrywa Klient. Przesyłkę należy sprawdzać w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy sporządzić stosowny protokół dla kuriera. Firma ELASTOLAB Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru podczas transportu. Przed wysłaniem reklamowanego towaru bardzo prosimy o kontakt mailowy na adres info@roofti.com. Prosimy o dokładny opis oraz jeśli to możliwe o zdjęcia reklamowanego towaru. Dzięki temu łatwiej i szybciej będziemy mogli pomóc w rozpatrzeniu ewentualnej reklamacji. Reklamowany towar musi być czysty, należy do niego dołączyć dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną jeśli takową posiada. Dokładny opis usterki, swoje dane osobowe i kontaktowe a następnie tak przygotowaną paczkę należy dostarczyć osobiście lub przesłać na swój koszt na adres siedziby firmy ELASTOLAB Sp. z o. o. 32-300 Olkusz, ul Składowa 2 z dopiskiem „REKLAMACJA”. Reklamacja zostanie rozpatrzona na zasadach prawa obowiązującego na terenie Polski. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z powodu:
  • 1.niewłaściwego serwisu oraz braku konserwacji sprzętu
  • 2.niewłaściwego użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zasadami bezpieczeństwa
  • 3.zdarzeń losowych oraz atmosferycznych, niepokojów społecznych, klęsk żywiołowych, działanie innych sił wyższych nie zależnych od producenta
  • 4.zniszczenia towaru podczas transportu
  • 5.uszkodzeń wynikających z typowej eksploatacji lub starzenia się produktu


MOŻLIWOŚĆ ZWROTU TOWARU
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania towaru.