Elementy techniczne

Elementy techniczne

Materiał na osłonę antyrykoszetowa do broni pneumatycznej dzięki swojej elastyczności i małemu ciężarowi jest praktyczny do zastosowania i nadaje się do zabezpieczania powierzchni o różnych kształtach, zwłaszcza w pomieszczeniach strzeleckich. Dzięki dobranym doświadczalnie parametrom warstwy wierzchniej, spodniej warstwy nośnej oraz strefie przenikania obu warstw materiał charakteryzuje się wysoką stabilnością i długą żywotnością zachowując bardzo duże właściwości ochronne przed rykoszetami.Doświadczalnie dobrana strefa przenikania się obu warstw sprawiła, że materiał uzyskuje lepsze właściwości antyrykoszetowe, ponieważ przestrzenie pomiędzy warstwa spodnia a warstwa wierzchnia wypełniane są kompozytem poliuretanowym.

Powstała strefa przenikania ma zwiększona gęstość i posiada mniejsza elastyczność od warstwy wierzchniej, ale jest od niej trwalsza. Taka struktura korzystnie wpływa na rozkład sit działających na spodnia warstwę nośną i umożliwia zwiększenie właściwości anty rykoszetowych materiału i jego żywotności. Analizie poddano próbki paneli kompozytowych, które przebadano w zakresie ich odporności i trwałości.

Badania przeprowadzono w Instytucie Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie według  „Programu badań'”, opracowanego przez Instytut. Badania potwierdziły trwałość i odporność panelu na zniszczenie w warunkach ostrzału z broni pneumatycznej oraz jego właściwości antyrykoszetowe.

W przyszłości panele mogą, zostać wykorzystywane jako okładziny antyrykoszetowe w strzelnicach sportowych, w których jest używana strzelecka bron pneumatyczna, miotająca pociski z energia mniejsza niż 17 J. Materiał oraz wzór użytkowy wyrobu zostały zgłoszone do ochrony patentowej.